Polityka prywatności

INFORMACJE O OCHRONIE ORAZ SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ „TOMACO-INTRO” SP. Z O.O. UL. I.KRASICKIEGO 108, 97-500 RADOMSKO, NIP: 772 19 80 794, KRS: 0000114520

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy że: Administratorem Państwa danych jest „TOMACO-INTRO” SP. Z O.O. UL. I.KRASICKIEGO 108, 97-500 RADOMSKO, NIP: 772 19 80 794, KRS: 0000114520

Kontakt z Administratorem Danych – OFFICE@TOMACO.PL , TEL. 44 682 10 19
Dane które przetwarzamy, zostały nam przekazane przez Państwa podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych, dokonanie wpisu na naszej stronie internetowej, przysłanie maila z zapytaniem lub w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa przy zakupie towarów i usług. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwy, numeru NIP, Regon, Pesel, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, numerów telefonów, adresów innych kanałów komunikacji elektronicznej przetwarzamy na podstawie zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługę składanych przez Państwa zamówień.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:
a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony
interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
b) utrzymywanie Państwa konta w naszym systemie zamówieniowym;
c) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej;
d) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
e) prowadzenie rejestru korespondencji;
f) obsługa należności – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu; należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
g) wysyłanie informacji handlowych – Państwa zgoda na przetwarzanie;
h) przesyłanie informacji marketingowych, promocyjnych i ofert handlowych;

Najczęściej przetwarzamy Państwa Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowości kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalności zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej).

Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia oświadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur).

Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i transportowym jeżeli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą lub zleceniobiorcą, firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej.

Usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub oświadczeń nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostępniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”.

Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).
„TOMACO-INTRO” SP. Z O.O. UL. I.KRASICKIEGO 108, 97-500 RADOMSKO, NIP: 772 19 80 794, KRS: 0000114520 wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu: a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego – typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie – do dnia uwzględnienia Państwa prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Państwa zgody na przetwarzanie;

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmowę realizacji usługi/umowy.

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem poczty elektronicznej OFFICE@TOMACO.PL lub osobiście w firmie, pod numerem telefonu: 44 682 10 19 lub listownie na adres: „TOMACO-INTRO” SP. Z O.O. UL. I.KRASICKIEGO 108, 97-500 RADOMSKO

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez „TOMACO-INTRO” SP. Z O.O. UL. I.KRASICKIEGO 108, 97-500 RADOMSKO, NIP: 772 19 80 794, KRS: 0000114520 podlegają najwyższej możliwej ochronie.